عنوان: رهايي از سحر احتمالي
سوال :

چندین سال است من و خانوادم مرتب به امراض مختلف دچار می شویم. چانچه هزینه درمانی ما بیشتر از خورد و خوراک ما می شود و دست به هر کاری میزنم تا آخرین مرحله درست می شود اما هیچ موقع به نتیجه نمی رسد. همه میگویند شما را سر یا جادو کرده اند. لطفا بفرمایید برای رهایی از این سحر احتمالی چه کنیم؟


پاسخ:

گناه در خانه شما نباشد و قرآن زیاد در خانه بخوانید.