عنوان: امامت زن در نماز جماعت
سوال :

آیا امامت زن در نماز جماعت صحیح است؟


پاسخ:

برای زن ها اشکال ندارد.