عنوان:
سوال :

آیا شخصی که احتمال می دهد روزه قضا دارد می تواند روزه مستحبی بگیرد و اگر برای روزه مستحبی مانند اعتکاف نذر کند چطور ؟


پاسخ:

می تواند، حتی اگر یقین داشته باشد نیز می تواند.