عنوان:
سوال :

اگر شخصی پاهایش قطع شده چگونه مسح بکشد؟


پاسخ:

بدون مسح وضو بگیرد. ولی باید تیمّم هم بکند.