عنوان:
سوال :

اگر در دو جای بدن یا لباس لکه خونی که هر کدام به اندازه حدوداً یک درهم است باشد، آیا نماز خواندن با آن مشکل دارد ؟


پاسخ:

باید خون ها را رفع کند.