عنوان:
سوال :

اگر قرض يك سال خمسي در همان سال پرداخت گردد،(مثلا پول قرضي را يك هفته بعد برگرداند)، آيا بازپرداخت آن مشمول خمس مي گردد.  


پاسخ:

خمس ندارد.