عنوان: نماز خواندن با چادر نازک
سوال :

آیا نماز خواندن با چادرهای بدن نما صحیح است؟


پاسخ:

اگر تمام بدن پوشیده باشد جائز است.