عنوان: استفاده از خمير دندان خارجي
سوال :

آیا استفاده از خمیردندان های ساخت کشور های خارجی، حتی اگر ساخت کشورهایی مانند تایلند باشد که غالب مردم یا بودایی و برهمایی اند یا دینی ندارند، اشکال دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.