عنوان: استفاده شخصي از مال امانت
سوال :
شخصي مقداري طلا نزد ديگري به امانت گذاشته و به ازاي آن مقداري پول از او قرض گرفته است. آيا كسي كه طلاها نزد او است مي تواند از آنها استفاده كند يا خير؟
پاسخ:

نمي‌تواند.