عنوان: سرقت برنامه يا نرم افزار
سوال :

آیا سرقت برنامه يا نرم افزار از طریق اینترنت از سایتهای دشمن که ما راتحریم کرده اند جايز است؟


پاسخ:

جايز نيست.