عنوان: يقيين به دزدي بودن مال و مجهول بودن مالک آن
سوال :
شخصي جنسي را خريده و پس از مدتي كه از آن استفاده كرده فهميده است كه مال دزدي بوده است ولي صاحب آن مشخص نيست حال چه وظيفه اي دارد؟آيا جنس از مالكيت او خارج مي شود.؟
پاسخ:

بايد به نرخ روز به حاکم شرع رد مظالم بدهد.