عنوان: حکم جايزه بانک
سوال :

آيا گرفتن جايزه اى كه بانك ها يا صندو قهاي قرض ا الحسنه پرداخت مى كنند، جايز است؟جايزه دادن آنها چه حكمي دارد؟


پاسخ:

هر دو جايز است.