عنوان: قرض الحسنه فاميلي
سوال :
بعضي خانواده ها اقدام به تشكيل صندوق فاميلي مي نمايند كه پولهاي معيني را به اشتراك گذاشته و در ماه به يك نفر از مشتركين به صورت قرعه كشي مي دهند. آيا چنين كاري اشكال دارد؟
پاسخ:

چون قرض الحسنه است جايز است.