عنوان: خوردن غذاي خمس نداده
سوال :
آيا استفاده از غذايي كه محرز است از پولی تهبه شده که خمس آن پرداخت نشده است، به نیت اینکه شخص استفاده کننده بعد از تناول، خمس معادل آن بپردازد، عملی صحیح است؟
پاسخ:

اگر مجبور باشد صحيح است.