عنوان: خواندن نماز نافله قبل از نماز واجب
سوال :

آيا نمازهاي نافله را مي شود قبل از وقت نماز واجب خواند؟ مثلاً ساعت 11،نافله هاي ظهر و عصر را مي شود خواند و حكم ادا دارد؟


پاسخ:

جايز است.