عنوان: نذر متفاوت پدر و مادر براي انتخاب اسم فرزند
سوال :

پدرى براى نام گذارى فرزندش، اسمى را نذر كرده و مادر، نام ديگرى را نذر نموده است، در اين رابطه چه دستور مى دهيد؟


پاسخ:

هر كدام به نذر خود عمل كند، از ديگري ساقط مي شود.