عنوان: كار داشتن والدين هنگام اقامه نماز
سوال :

اگر موقع نماز، پدرى با پسرش كار داشته باشد، وظيفه پسر چيست؟


پاسخ:

امر پدر مقدم است، ولي پدر نبايد موقع نماز امر به غير نماركند.