عنوان: جلوگيري والدين از خلاف، با خشونت
سوال :

آيا براى جلوگيرى والدين از خلافى كه مكرر انجام مى دهند و با هيچ راهى هم قانع نمى شوند، مى توان با خشونت با آن ها رفتار كرد؟


پاسخ:

مي شود.