عنوان: روزه مستحب بدون اجازه والدين
سوال :

پدر و مارد من براي آن كه نگران من هستند اجازه نمي دهند روزه مستحب بگيرم، ولي يقين دارم اين روزه هيچ ضرري براي من ندارد آيا مي توانم بدون اطلاع آنان روزه بگيرم؟


پاسخ:

لازم نيست از آنها اجاره بگيريد ولي اگر نهي كنند نمي توانيد روزه بگيريد.