عنوان: اجازه والدين در اهداي خون
سوال :

آيا براي اهداى خون، اجازه  پدر و مادر شرط لازم است؟


پاسخ:

اجازه شرط نيست، ولي اگر نهي كنند جايز نيست.