عنوان: بخشيدن تمام اموال به يكي فرزندان
سوال :

آيا پدر حق دارد تمام اموالش را به يكى از فرزندانش ببخشد، و يا ملك مشاع خود با فرزندانش را بفروشد؟


پاسخ:

جايز نيست.