عنوان: جايز بودن مخالفت با والدين
سوال :
در چه صورتى مخالفت با پدر و مادر جايز است؟
پاسخ:

مخالفت پدر و مادر جايز نيست مگر اينكه بخواهند فرزند گناه كند.