عنوان: ميزان تبعيت از والدين
سوال :

اطاعت از پدر و مادر، تا چه اندازه لازم است؟


پاسخ:

هرچه بتواند اطاعت كند واجب است.