عنوان: عاقّ والدين
سوال :
عاقّ والدين به چه معناست؟ در چه شرايطى تحقّق مى يابد؟
پاسخ:

اگر پدر يا مادر از فرزند به واسطه بدي ها كه كرده است راضي نباشند، او عاقبت به خير نمي شود و به او عاقّ والدين مي گويند و گناه آن خيلي بزرگ است.