عنوان: محرميت نوه مادر رضاعي
سوال :
آيا نوه هاى مادر رضاعى بر شيرخوار، محرم مى باشند؟
پاسخ:

محرم هستند.