عنوان: شير دادن به فرزند بيش از دو سال
سوال :
آیا شیر دادن به فرزند بیش از دو سال از نظر شرعی اشکال دارد ؟
پاسخ:

اشکال ندارد ولی خوب نیست.