عنوان: امتناع مادر از شير دادن به بچه بدون دليل شرعي و منطقي
سوال :
آیا امتناع مادر از شیر دادن به بچه بدون دلیل شرعی و منطقی مجاز است؟
پاسخ:

جایز نیست.