عنوان: ازدواج دختر با نظر مادر و بدون رضايت پدر
سوال :
عقد دختری كه با نظر مادر و بدون رضايت پدر واقع شده، چه حكمى دارد؟
پاسخ:

رضایت پدر شرط است و اگر بی جا و با بهانه رضایت نمی دهد باید حاکم شرع رضایت بدهد.