عنوان: محرميت دايم محارم سببي
سوال :
محارم سببى مانند مادر زن و ربيبه بعد از قطع سبب باز هم محرمند؟
پاسخ:

محرم هستند.