عنوان: جهل به مساله ازدواج هم زمان دو خواهر
سوال :
فردي با جهل به مساله حرام بودن ازدواج همزمان با دو خواهر، با خواهر زن خود صیغه خوانده است ولي الان با علم به مسأله، زن دوم را رها نمى كند. آيا زناشويى با خواهر دوم زنا محسوب مى شود؟ و اگر زن راضى باشد، زانيه مى باشد؟
پاسخ:

بلی این کار حرام و زنا است.