عنوان: ازدواج دختر با برادر زن پدر
سوال :
مردى دو زن دارد، دختر زن اولِ خود را كه دختر خودش نيز هست به عقد برادر زن دوم خود در مى آورد، آيا صحيح است؟
پاسخ:

صحیح است.