عنوان: نامحرم بودن پسر زن به همسر ديگر شوهر فعلي
سوال :
اگر زنى به ازدواج مردى درآيد و از شوهر سابق خود پسرى داشته باشد، آيا اين پسر به زن ديگر آن مرد محرم است؟
پاسخ:

نامحرم است.