عنوان: ازدواج با خواهر لواط شونده با علم به حرمت آن
سوال :
مردي با علم به اين كه با پسری لواط كرده است، با خواهر او ازدواج مي كند، حكم اين ازدواج چيست؟ و اکنون چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ:

نمی تواند ازدواج کند