عنوان: حرمت ابدي يا زن شوهر دار
سوال :
آيا زنا با زن شوهردار، موجب حرمت ابدى مى شود يا نه؟
پاسخ:

اگر ضرورتی نیست این کار را نکنید.