عنوان: عدم رضايت مادر در ازدواج
سوال :
آیا اگر مادر راصی به ازدواج نباشد می توان ازدواج کرد؟واگر راضی به ازدواج نشد چه باید کرد؟
پاسخ:

می تواند، ولی اگر رضایت او را به دست آورند خیلی به جا است.