عنوان: ازدواج فرزندان زن و مرد با همديگر
سوال :
مردى با زنى ازدواج كرده است، آیا پسر و دختر این زن و مرد که از همسران قبلی هستند، می توانند با هم ازدواج کنند؟ آیا صحت این ازدواج شرایطی دارد؟
پاسخ:

می توانند.