عنوان: لواط در طفوليت و ازدواج با خواهر
سوال :
اینجانب داراى همسر و چهار فرزند مى باشم و متدين نيز هستم، ولى با برادر همسرم، در زمان طفوليت او، متأسفانه لواط كرده ام، در موقع ازدواج هم ملتفت بودم ولى به خاطر مادرم قبول كردم. بفرماييد تكليف اينجانب چيست؟
پاسخ:

عقد صحیح است.