عنوان: ازدواج پدر و پسر با دو خواهر
سوال :
آيا پدر و پسرمى توانند با دو خواهر ازدواج كنند، پسر يك خواهر را و پدر خواهر ديگر را بگيرد؟
پاسخ:

می توانند.