عنوان: دفاع از بلاد مسلمين دور دست
سوال :

دشمن‌ به‌ بلاد مسلمين‌ حمله‌ كند، آيا بر مسلماناني‌ كه‌ اهل‌ آن‌ بلد نيستند و دور از آن‌ منطقه‌ زندگي‌ مي‌كنند دفاع‌ واجب‌ است‌؟ آيا كمك‌ به‌ آنها واجب‌ است‌؟


پاسخ:

ــ(دفاع‌ از مسلمين‌ به‌ هر صورت‌ كه‌ ممكن‌ باشد)ــ واجب‌ است‌.