عنوان: محاسبه مهريه به نرح روز
سوال :

مهريه خانمى صد سكه بهار آزادى بوده است، كه چند سال قبل زن مطالبه كرده است و هر سكه هشتاد هزار تومان قيمت شده است. ولى زوج نپرداخته، حال آيا زوج مكلّف به دادن صد سكه است يا بايد قيمت آن را بدهد؟ و اگر بايد قيمت را بدهد، قيمت چه زمانى را؟ آيا آن روز كه قيمت گذارى شده يا قيمت روز ادا را؟


پاسخ:

باید همان سکه ها را بدهد.