عنوان: قبول مهريه توسط پدر شوهر و فوت او
سوال :
اگر پدر شوهر مهريه عروس را قبول كند، آيا بر او واجب مى شود يا بر عهده شوهر است. و اگر بميرد مهريه ساقط مى شود يا از مال او بايد بدهند يا به عهده شوهر انتقال پيدا مى كند؟
پاسخ:

باید پدر شوهر مهریه را بدهد و اگر مرده است ورثه باید از مال او بدهند.