عنوان: بهترين اعمال در اعتکاف
سوال :

بهترين کارها و اعمال در اعتکاف چيست؟


پاسخ:

  توجّه به حق تبارک و تعالي و انصراف از غير او.