عنوان: در صورت عدم دسترسي به نيروهاي انتظامي
سوال :

در صورتي‌ كه‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر واجب‌ كفايي‌ باشد و هر كس‌ مي‌تواند امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر كند، اگر با وجود آن‌ كه‌ دسترسي‌ به‌ مأموران‌ انتظامي‌ متعسّر است‌، خود اشخاص‌ نهي‌ از منكر كنند، اين‌ با رعايت‌ مراتب‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر (با رفتار، با گفتار، ....) تا قتل‌ كسي‌ كه‌ به‌ منكر روي‌ آورده‌ پيش‌ رود (مثلاً شخصي‌ عمل‌ منافي‌ عفّت‌ انجام‌ مي‌دهد) آيا اين‌ گونه‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر مشروع‌ است‌ يا خير؟


پاسخ:

افراد عادي‌ فقط‌ مي‌توانند با گفتن‌، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر كنند ولي‌ ساير مراتب‌ مربوط‌ به‌ حاكم‌ شرع‌ است‌ نه‌ افراد عادي‌.