عنوان: وظيفه زنان در مجالسي که فيلمبرداري مي شود
سوال :

 اگر زنی در مجلس عروسی خود یا دیگران(مجلس زنانه) با حجاب کامل حاضر نشود(نیمه عریان)؛ با توجه به اینکه احتمال دارد برخی از میهمانان با تلفن همراه اقدام به فیلمبرداری از مراسم کنند و بعداً نامحرمی به آن نگاه کند. آیا در این صورت آن خانم مرتکب گناه شده است؟


پاسخ:

در فرض مذكور بايد مواظب خود باشد.