عنوان: عده طلاق و وفات زناني که رحم آنها را برداشته اند
سوال :
عده طلاق و وفات زنانی که رحم آنها را برداشته اند چقدر است؟
پاسخ:

نظیر زن هایی است که رحم آنها  برداشته نشده است.