عنوان: عده طلاق زني که از زنا حامله شده
سوال :

زوجه اى ـ العياذ بالله ـ از زنا حامله شده، و طلاق داده شده است. آيا عدّه او وضع حمل است، يا عدّه غير حامله را دارد؟


پاسخ:

عده او وضع حمل او است.