عنوان: حکم زنا در عدّه عقد موقّت
سوال :
زنا در عدّه عقد موقّت چه حكمى دارد؟ آيا موجب حرمت ابدى مى شود؟
پاسخ:

نمی شود.