عنوان: ازدواج در زمان عده عقد موقت
سوال :

زنی به عقد موقتی در آمده است. پس از جدا شدن از او با مرد دیگری ازدواج موقت می کند. آیا کار او حرام بوده و اگر مرد متوجه شد باید از او جدا شود تا عده اش تمام شود؟


پاسخ:

کار او حرام است و عقد او باطل است، ولی می توانند با یکدیگر عقد دوباره بعد از عدّه بخوانند.