عنوان: وفات زوج در زمان عده طلاق
سوال :

مردى زوجه اش را طلاق مى دهد، و پيش از تمام شدن مدّت عدّه فوت مى كند  .آيا زوجه بايد عدّه وفات نگه دارد، يا همان عدّه طلاق را تمام كند؟


پاسخ:

عده وفات را مراعات کند.