عنوان: عده زنان اهل كتاب
سوال :

آيا نگه داشتن عده براى زنان اهل كتاب واجب است ؟ اگر مطمئن باشيم كه عده نگه نمى دارد چطور ؟


پاسخ:

لازم نیست ولی مسلمان باید در عده او را عقد موقت نکند.